ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดกลุ่มคณะหรือวิทยาลัยเพื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารคณะหรือวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ———————- โดยที่คณะกรรมการพิจารณาเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาจัดกลุ่มคณะหรือวิทยาลัยเพื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารคณะหรือวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มคณะหรือวิทยาลัยเพื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษา ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. ๒๕๖๓ ………………………………………………………………………….                     โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด เพื่อป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติจากสาเหตุวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ และเพื่อคุ้มครองบุคคลไม่ให้ถูกลบหลู่เกียรติ ชื่อเสียง และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์หรือตัวตนผ่านทางการพูดจา ท่าทาง การแต่งกาย ลักษณะร่างกาย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศรูปแบบใด ตามหลักการยอกยาการ์ตา ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยลักษณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการแปลหรือตรวจแก้ภาษาบทความ พ.ศ. ๒๕๖๔ ————————————————————————————————- ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงกำหนดให้มีการให้ทุนสนับสนุนการแปลหรือตรวจแก้ภาษาบทความ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๑๖ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ ๑

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง  ทุนสนับสนุนการวิจัย Bualuang ASEAN Chair Professor พ.ศ. ๒๕๖๔ ……………………………………………………… ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยทั้งปริมาณและคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มีทุนสนับสนุนการวิจัย Bualuang ASEAN Chair Professor อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๑๖ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยในคราวประชุม

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ——————————————————- ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงกำหนดให้มีการให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๑๖ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔  จึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ ๑

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับส่วนงาน พ.ศ.๒๕๖๔ ……………………………………………………………… ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีนโยบายในการมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  (Research University)  และเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๑๖ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔   ——————————– ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/  ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ จึงเห็นควรให้มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๑๖ วรรค ๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ————————————————————————————————- ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงกำหนดให้มีการให้รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทรางวัลการตีพิมพ์บทความวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๑๖ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ————————————————————————————————- ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงกำหนดให้มีการให้รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๑๖ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ——————————————————- ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงกำหนดให้มีการให้รางวัลสนับสนุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพผลงาน ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในระดับชาติและนานาชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๑๖ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ