ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ……………………………………………….. โดยที่เป็นการกำหนดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของอาจารย์มหาวิทยาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๖” ข้อ ๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ______________________ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) และมาตรา ๖๐ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔