ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนระดับตำแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ………………………………………. โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนระดับตำแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ………………………………………. โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ได้รับเงินค่าตอบแทนตำแหน่งประเภทวิชาการ ………………………………………………… อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 จึงเห็นสมควรกำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ได้รับเงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ดังนี้ 1. พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนตำแหน่งประเภทวิชาการในอัตราเดียวกับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ดังนี้ 1.1