ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนระดับตำแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ………………………………………. โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ได้รับเงินค่าตอบแทนตำแหน่งประเภทวิชาการ ………………………………………………… อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 จึงเห็นสมควรกำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ได้รับเงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ดังนี้ 1. พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนตำแหน่งประเภทวิชาการในอัตราเดียวกับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ดังนี้ 1.1

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ได้รับเงินค่าตอบแทนตำแหน่งประเภทวิชาการ ………………………………………………… อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 จึงเห็นสมควรกำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ได้รับเงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ดังนี้ 1. พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนตำแหน่งประเภทวิชาการในอัตราเดียวกับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ดังนี้ 1.1

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ —————————– เพื่อการประเมินผลการสอนของคณาจารย์ที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิการบดีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑” ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ และลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ —————————– เพื่อให้การเสนอผลงานทางวิชาการประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิการบดีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคำจำกัดความ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วิธีการ และขั้นตอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ —————————– เพื่อให้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิการบดีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วิธีการ และขั้นตอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.