ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ —————————– เพื่อการประเมินผลการสอนของคณาจารย์ที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิการบดีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑” ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ และลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ —————————– เพื่อให้การเสนอผลงานทางวิชาการประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิการบดีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคำจำกัดความ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วิธีการ และขั้นตอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ —————————– เพื่อให้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิการบดีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วิธีการ และขั้นตอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ —————————– โดยที่สมควรกำหนดให้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการ อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิการบดีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑” ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ —————————– เพื่อให้การกำหนดสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิการบดีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑” ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔ —————————– โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานและระดับชำนาญงานพิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๒๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ ๑

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ —————————– โดยที่สมควรกำหนดให้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการ อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิการบดีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑” ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ —————————– เพื่อให้การกำหนดสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิการบดีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑” ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔ —————————– โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานและระดับชำนาญงานพิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๒๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ ๑

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ……………………………………….………………… โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๘๗ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ ข้อ ๑