ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการส่งเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการมอบหมายงานระหว่างส่วนงาน พ.ศ. …. ……………………………. โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการส่งเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการมอบหมายงานระหว่างส่วนงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๓๕ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการส่งเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการมอบหมายงานระหว่างส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ ……………………………. โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการส่งเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการมอบหมายงานระหว่างส่วนงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๓๕ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า

แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วิธีการและขั้นตอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ……………………………. ๑) แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มี ๒ แบบ ดังนี้ (๑) แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ มธ-วรศ-๐๑) (๒) แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยผู้บังคับบัญชา (แบบ มธ-วรศ-๐๒) ๒) วิธีการและขั้นตอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (๑) ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการยื่นแบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ มธ-วรศ-๐๑) พร้อมผลงานทางวิชาการต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคณะ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ โดยที่ผู้นั้นมิได้ร้องขอ ให้ผู้บังคับบัญชายื่นแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยผู้บังคับบัญชา

ลักษณะการมีส่วนร่วมทางวิชาการ ……………………………. ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ ต้องมีลักษณะการมีส่วนร่วมทางวิชาการดังต่อไปนี้ ๑) ผลงานที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอเป็นเจ้าของ และเป็นผู้ดำเนินการเอง ๒) สำหรับการมีส่วนร่วมในผลงาน ต้องมีลักษณะดังนี้ ๒.๑. ผลงานที่ไม่ใช่ผลงานวิจัย ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และต้องเป็นผู้ดำเนินการหลัก (Corresponding author) ในเรื่องนั้น ๒.๒. สำหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (๑) ผู้ขอเป็นผู้วิจัยชื่อแรก (Frist author) หรือผู้ดำเนินการหลัก (Corresponding author) โดยผู้ขอต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการ ……………………………. ๑. เอกสารคู่มือ ๑) คำจำกัดความของเอกสารคู่มือ เอกสารเชิงคุณภาพที่อธิบายถึงการปฏิบัติงานหรือการดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างเป็น แบบแผนและเป็นระบบ โดยนำแนวคิด ทฤษฎี หรือนวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ๒) รูปแบบของเอกสารคู่มือ (๑) เอกสารรูปเล่ม หรือ (๒) เอกสารรูปเล่มแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ (๓) เอกสารรวบรวมคู่มือ ที่มีการบรรณาธิการ ๓) การเผยแพร่เอกสารคู่มือ (๑)

รายชื่อสาขาวิชา สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ ………………………… รหัส ชื่อสาขา 0100 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 01001 การสอนวิทยาศาสตร์ 01002 การสอนคณิตศาสตร์ 01003 คอมพิวเตอร์ศึกษา 01004 การสอนชีววิทยา 01005 การสอนเคมี 01006 การสอนฟิสิกส์ 01007 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 01008 สิ่งแวดล้อมศึกษา 0200 การจัดการเรียนรู้มนุษย์และสังคม 02001 สังคมศึกษา

การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ………………………… เพื่อให้การประเมินผลการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ดังนี้ การประเมินผลการสอน ๑) ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือหัวหน้ากลุ่มประสบการณ์ การเรียนรู้ประเมินผลการสอนในชั้นต้นว่า ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมีผลการสอนอยู่ในเกณฑ์ที่ คณะกำหนด ๒) ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการได้ตามความเหมาะสม ๓) ให้คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนของของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ โดยมีแนวทางการพิจารณาดังต่อไปนี้ (๑) มีการวางแผนการสอนอย่างมีระบบ

มธ.-ว.ร.ศ.-๐๒ เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. ๒๕๖๔ —————————— ๒. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา ส่วนที่ ๑ แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ เพื่อขอดำรงตำแหน่ง…..(ชำนาญการ/ เชี่ยวชาญ/ เชี่ยวชาญพิเศษ)….. ในสาขาวิชา ………………………………………… (รหัส………………..) อนุสาขาวิชา ………………………………………… (รหัส………………..) ของ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มธ.-ว.ร.ศ.-๐๑ เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. ๒๕๖๔ —————————— ๑. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ส่วนที่ ๑ แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ เพื่อขอดำรงตำแหน่ง…..(ชำนาญการ/ เชี่ยวชาญ/ เชี่ยวชาญพิเศษ)….. ในสาขาวิชา ………………………………………… (รหัส………………..) อนุสาขาวิชา ………………………………………… (รหัส………………..) ของ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนกร เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนการ พ.ศ. ๒๕๖๔ —————————– โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนกร เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๑๕/๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์