ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ……………………………………….………………… โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๒๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ ๔ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ——————————– โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๑๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนารายวิชา และทุนพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะ พ.ศ. ๒๕๖๕ ………………………………………………… โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนารายวิชา และทุนพัฒนา แบบประเมินสมรรถนะ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. ๒๕๖๔ —————————– โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๒๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และอธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ………………………………………. โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามความในข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๔ ——————————– โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ถูกต้องครบถ้วน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๒๗ ของข้อบังคับบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๒ —————————– โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๒๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ——————————- โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๒๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และอธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนกร เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนการ พ.ศ. ๒๕๖๔ —————————– โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนกร เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๑๕/๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ……………………………………………………… โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๒๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า