ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนระดับตำแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ………………………………………. โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ