ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยสภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ————————————– โดยที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้มีสภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ (๑) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เกี่ยวกับการดำเนินงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวม และ (๒) สนับสนุนและส่งเสริม การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยระดมความคิดเห็นและทรัพยากรในด้านต่าง ๆ จากประชาคมธรรมศาสตร์ ศิษย์เก่า และสาธารณชนทั่วไป สมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยสภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เพื่อกำหนดจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของสมาชิก

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๖๖ …………………………….. โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เห็นชอบให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการส่งเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการมอบหมายงานระหว่างส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ ……………………………. โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการส่งเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการมอบหมายงานระหว่างส่วนงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๓๕ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คำนำหน้านามของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และผู้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คำนำหน้านามของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และผู้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิในการเลือกเพศสภาพของนักศึกษา และเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติจากสาเหตุวิถีทางเพศในการเข้ารับบริการภายในมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ คำนำหน้านามของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และผู้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕”