ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ……………………………………….………………… โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๘๗ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ ข้อ ๑

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คำนำหน้านามของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และผู้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คำนำหน้านามของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และผู้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิในการเลือกเพศสภาพของนักศึกษา และเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติจากสาเหตุวิถีทางเพศในการเข้ารับบริการภายในมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ คำนำหน้านามของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และผู้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕”

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คำนำหน้านามของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และผู้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คำนำหน้านามของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และผู้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิในการเลือกเพศสภาพของนักศึกษา และเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติจากสาเหตุวิถีทางเพศในการเข้ารับบริการภายในมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ คำนำหน้านามของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และผู้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ——————————- โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบวินัย อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔เห็นชอบให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓   ……..……………………………………….. โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้ ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓” ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนสำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ———————————————— โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหาร กองทุนสำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการการเงิน ได้พิจารณาโดยอาศัยอำนาจ ตามข้อ ๕๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ความเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ———————————————— โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหาร กองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการการเงิน ได้พิจารณา โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๕๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ความเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ———————————————— โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหาร กองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการการเงิน ได้พิจารณาโดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๕๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ความเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อสนับสนุนการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ———————————————— โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหาร กองทุนเพื่อสนับสนุนการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการการเงิน ได้พิจารณาโดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๕๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ความเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.