ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการหลักสูตรออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ————————— โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการหลักสูตรออนไลน์ เพื่อกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการหลักสูตรออนไลน์ให้แก่อาจารย์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบในโครงการหลักสูตรออนไลน์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ออกระเบียบไว้ ดังนี้ ข้อ ๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษา โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบไม่สังกัดหลักสูตร (Thammasat Frontier School) พ.ศ. ๒๕๖๓ ————————————– โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษา โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร (Thammasat Frontier School) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๑๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ยังคงมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์