ระเบียบโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการ และการกู้ยืมของผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียน (ฉบับปรับปรุง)  พ.ศ. ๒๕๖๔   เพื่อให้ ระเบียบโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการ และการกู้ยืมของผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕  มีความเหมาะสม และความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมติของ

ระเบียบโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๓)   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ  โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อให้คล่องตัวในการอนุมัติสั่งจ่ายเงินเดือนของโรงเรียน อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย กองทุนเพื่อการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑   โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยกองทุน เพื่อการบำรุงรักษาอาคารสถานที่   ของโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ให้สามารถใช้จ่ายเงินจากกองทุนได้                      อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน อาศัยอำนาจตามความในอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

ระเบียบโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการและการกู้ยืมของผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕   เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ  โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ   พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มีสวัสดิการในด้านการเงิน  เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน ที่มีความจำเป็นสำหรับชีวิต อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในพระอุปถัมภ์ของ  สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ในคราวประชุม 

ระเบียบโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๑   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์           ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๓   เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของโรงเรียนในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ระเบียบโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓   โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุของ  โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   เพื่อให้การพัสดุของโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นไปอย่างมีระบบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระเบียบโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓   โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานโรงเรียน การสนับสนุนและการกำกับดูแล โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  พ.ศ. ๒๕๕๓ ——————————-   โดยที่พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ถูกยกเลิก และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ขึ้นบังคับใช้แทน ทำให้โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเอกชนในระบบมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานโรงเรียน  การสนับสนุนและการกำกับดูแลโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน