ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ……………………………………………….. โดยที่เป็นการกำหนดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของอาจารย์มหาวิทยาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๖” ข้อ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนารายวิชา และทุนพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะ พ.ศ. ๒๕๖๕ ………………………………………………… โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนารายวิชา และทุนพัฒนา แบบประเมินสมรรถนะ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์