ความเห็นทางกฎหมาย / สรุปย่อคำพิพากษาของมหาวิทยาลัย

ความเห็นทางกฎหมายเป็นการตอบข้อหารืออันเกิดจากประเด็นปัญหาการตีความในข้อกฎหมายของมหาวิทยาลัยและส่วนงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวปฏิบัติให้สามารถปฏิบัติงานต่อได้ รวมไปถึงการสรุปคำพิพากษาซึ่งเป็นประเด็นปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจริงของมหาวิทยาลัย

ข้อหารือ เรื่อง สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ข้อหารือ เรื่อง เกณฑ์การได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำที่มาจากส่วนงานเดียวกัน
ข้อหารือ เรื่อง คำนิยามของคำว่าคณาจารย์ประจำ
ข้อหารือ เรื่อง ผู้มีสิทธิสมัครและมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 2227/2559 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
คำสั่งศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ บ.230/2565 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง
คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ บ.56/2565 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยพนักงานเงินรายได้
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อร.43/2564 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อบ.373/2564 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีที่หมายเลขแดงที่ อ.139/2548 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย