ด้านการพัฒนาคุณภาพและการตรวจสอบภายใน

ด้านการพัฒนาคุณภาพและการตรวจสอบภายใน มีวัตถุประสงค์เป็นการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประเมินและพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการศึกษา รวมไปถึงด้านการตรวจสอบภายในเพื่อใช้เป็นกลไกลการควบคุมหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการประกันคุณภาพ พ.ศ.2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย ตอบแทนแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ. 2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560