ด้านบริหารบุคคลและตำแหน่งทางวิชาการ

ด้านบริหารบุคคลและตำแหน่งทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เป็นการรวบรวมหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบถึงหลักเกณฑ์การจัดการบุคลากรในมหาวิทยาลัย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในสายวิชาการและสายสนับนุนวิชาการ การส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร และกระบวนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมด เพื่อให้บุคลากรสามารถดำเนินการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2567
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานข้ามส่วนงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการช่วยเหลือค่าเครื่องแบบสำหรับลูกจ้างประจำ พนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพจากนักวิจัย สายสนับสนุนวิชาการ เป็นนักวิจัย สายวิชาการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทนักวิจัย ที่จะได้รับการทำสัญญาการปฏิบัติงานระยะที่สามและระยะที่สี่ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทนักวิจัย พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทนักวิจัย ที่จะได้รับการทำสัญญาการปฏิบัติงานระยะที่สามและระยะที่สี่ พ.ศ. 2566 (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำและนักวิจัย พ.ศ. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพจากนักวิจัย สายสนับสนุนวิชาการ เป็นนักวิจัย สายวิชาการ พ.ศ. 2565 (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2565 (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาตำแหน่งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564 (มธ.-ว.ร.ศ.-01)
เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564 (มธ.-ว.ร.ศ.-02)
ภาคผนวกหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ภาคผนวกหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ภาคผนวกหมายเลข 3 แนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ภาคผนวกหมายเลข 4 แนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ภาคผนวกหมายเลข 5 แนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561 (ฉบับ updated)
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานและภาระงานขั้นต่ำของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนกร เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทนักวิจัย พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานและระดับชำนาญงานพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2562
ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิต สำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง พ.ศ. 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ได้รับเงินค่าตอบแทนตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. 2551
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลาทั่วไปของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าทำศพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการค่าหนังสือและเอกสารทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการค่าครองชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เงินทดแทนกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ เสียชีวิตหรือได้รับอัตรายแก่ร่างกาย พ.ศ. 2566
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (ฉบับ updated) (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการกำหนดสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยแบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วิธีการ และขั้นตอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการและลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการประเมินคุณสมบัติและผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้อง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 (ใช้บังคับเฉพาะกับข้าราชการเท่านั้น)
สว.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
สว.2 บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา
สว.3 บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
สว.4 บันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา
สว.5 บันทึกถ้อยคำพยาน
สว.6 รายงานการสอบสวน
คำสั่งแต่งตั้ง
หนังสือส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งฯ
หนังสือขอเชิญประชุม
บันทึกการประชุมครั้งที่ ๑
หนังสือขอเชิญไปให้ข้อมูล
แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำ
รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง พ.ศ. 2566
แบบ สว. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แต่งจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2562 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตรเมธาจารย์ พ.ศ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งตั้งธรรมศาสตราภิชาน พ.ศ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยตำแหน่งธรรมศาสตราจารย์ พ.ศ. 2530
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คลินิก และรองศาสตราจารย์คลินิก แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คลินิก และรองศาสตราจารย์คลินิก แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานข้ามส่วนงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการช่วยเหลือค่าเครื่องแบบสำหรับลูกจ้างประจำ พนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพจากนักวิจัย สายสนับสนุนวิชาการ เป็นนักวิจัย สายวิชาการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทนักวิจัย ที่จะได้รับการทำสัญญาการปฏิบัติงานระยะที่สามและระยะที่สี่ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทนักวิจัย พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทนักวิจัย ที่จะได้รับการทำสัญญาการปฏิบัติงานระยะที่สามและระยะที่สี่ พ.ศ. 2566 (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำและนักวิจัย พ.ศ. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพจากนักวิจัย สายสนับสนุนวิชาการ เป็นนักวิจัย สายวิชาการ พ.ศ. 2565 (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2565 (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนกร เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานและระดับชำนาญงานพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานและภาระงานขั้นต่ำของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561 (ฉบับ updated)
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิต สำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง พ.ศ. 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ได้รับเงินค่าตอบแทนตำแหน่งประเภทวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลาทั่วไปของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าทำศพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการค่าหนังสือและเอกสารทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการค่าครองชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เงินทดแทนกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ เสียชีวิตหรือได้รับอัตรายแก่ร่างกาย พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564 (มธ.-ว.ร.ศ.-01)
เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564 (มธ.-ว.ร.ศ.-02)
ภาคผนวกหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ภาคผนวกหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ภาคผนวกหมายเลข 3 แนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ภาคผนวกหมายเลข 4 แนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ภาคผนวกหมายเลข 5 แนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทนักวิจัย พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการกำหนดสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยแบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วิธีการ และขั้นตอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการและลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารบคุคคลสำหรับพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2554