ด้านบริหารบุคคลและตำแหน่งทางวิชาการ

ด้านบริหารบุคคลและตำแหน่งทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เป็นการรวบรวมหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบถึงหลักเกณฑ์การจัดการบุคลากรในมหาวิทยาลัย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในสายวิชาการและสายสนับนุนวิชาการ การส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร และกระบวนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมด เพื่อให้บุคลากรสามารถดำเนินการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาตำแหน่งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง พ.ศ. 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง มาตรฐานภาระงานและภาระงานขั้นต่ำของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปี 62
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2565
ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิต สำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนการ เป็นพนักงานมหาวิทยาย สายวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนการ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทนักวิจัย พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทบาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2564
ภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ
ภาคผนวก 2 แนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานและระดับชำนาญงานพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนกร เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่งครูกระบวนการ พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๋ ว่าด้วย แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วิธีการ และขั้นตอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการและลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการประเมินคุณสมบัติและผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้อง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แต่งจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2562 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตรเมธาจารย์ พ.ศ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งตั้งธรรมศาสตราภิชาน พ.ศ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยตำแหน่งธรรมศาสตราจารย์ พ.ศ. 2530
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง พ.ศ. 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง มาตรฐานภาระงานและภาระงานขั้นต่ำของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปี 62
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิต สำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนการ เป็นพนักงานมหาวิทยาย สายวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนการ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2562
ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานและระดับชำนาญงานพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนกร เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่งครูกระบวนการ พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการและลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการและลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาตำแหน่งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทนักวิจัย พ.ศ. 2564
ภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ
ภาคผนวก 2 แนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารบคุคคลสำหรับพนักงานเงินรายได้ พ.ศ.2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการแห่ง มธ. สำหรับลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2554