ด้านกิจการนักศึกษา

ด้านกิจการนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เป็นการรวบรวมหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการเรียนรู้หรือส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดขึ้น รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบของนักศึกษา พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษา พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษา พ.ศ. 2545 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อสนับสนุนการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการประกันภัยอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2522 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนสำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงิน พ.ศ. 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนสำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงิน พ.ศ. 2564 (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คำหน้านามของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และผู้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง แนวปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การแต่งกายที่ถือว่าเป็นการใช้เสรีภาพเกินกว่าขอบเขตอันเหมาะสม
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุนการศึกษาสำหรับนศ.ต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พศ.2558