ด้านการเงิน บัญชี การจัดหารายได้ การลงทุน และการบริหารทรัพย์สิน

กฎหมายด้านการเงิน บัญชี การจัดหารายได้ การลงทุน และการบริหารทรัพย์สิน มีวัตถุประสงค์เป็นการรวบรวมหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณของส่วนงานให้สอดคล้องกับแผนงานและตรวจสอบได้ รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเเละเป็นไปตามกฎหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พ.ศ.2563 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินบริจาค พ.ศ.2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยยั่งยืนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชี พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการร่วมลงทุนเพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือได้รับมอบหมายให้ใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2535 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยรถประจําตําแหน่งและการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด พ.ศ.2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2559 (ฉบับ Updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษา พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษา พ.ศ. 2545 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อสนับสนุนการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการประกันภัยอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนเพื่อเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ พ.ศ. 2565 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนเพื่อเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนเพื่อเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ พ.ศ. 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนสำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงิน พ.ศ.2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนสำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงิน พ.ศ. 2564 (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ รายการ และอัตราขั้นต่้ำและขั้นสูงของการจ่ายเงินจากเงินรายได้ของส่วนงาน พ.ศ. 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการส่งเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการมอบหมายงานระหว่างส่วนงาน พ.ศ. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การใช้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (TU-ERP) ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ พ.ศ.2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กองทุนเงินบริจาคเพื่อการจัดตั้งและบริหารสถาบันนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิศวกรรม และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา พ.ศ. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กองทุนเงินบริจาคเพื่อการจัดตั้งและบริหารสถาบันนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิศวกรรม และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการบริหารงานวิจัย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การนับวันเริ่มต้นและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดกลุ่มคณะหรือวิทยาลัยเพื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารคณะหรือวิทยาลัย พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2549
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการลงทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการจ่ายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ได้รับเงินค่าตอบแทนตำแหน่งประเภทวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ รายการ และอัตราขั้นสูงและขั้นต่ำของการจ่ายเงินจากเงินรายได้ของส่วนงาน พ.ศ. 2566 (ยกเลิก)
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร พ.ศ. 2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2542
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารบคุคคลสำหรับพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเงินสมนาคุณกรรมการที่ทำหน้าที่สอบสวนหรือสอบข้อเท็จจริง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2534
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายเงินสมทบค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2539
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนศาสนกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พ.ศ. 2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสหวิทยาการ พ.ศ. 2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ลำปาง พ.ศ. 2551
คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การมอบอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างและการทำสัญญาหรือข้อตกลงตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565