ด้านอื่นๆ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการบริการทางแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ทางเดินรถจักรยาน ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เรื่อง ห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์ในทางจักรยาน
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ห้ามจอดรถทุกชนิดในที่ห้ามจอด
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ รังสิต เรื่อง ข้อกำหนดการให้บริการและอัตราค่าบริการรถโดยสารสาธารณะภายในมหามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง และกำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้รถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการขออนุญาตใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การกำหนดให้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเขตปลอดบุหรี่
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คำหน้านามของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และผู้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย เรื่องนโยบาย No Single Use Plastic
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย การจำหน่ายอาหารในอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2530
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย การจำหน่ายอาหารในอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ฉบับที่2) พ.ศ.2543
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย การจำหน่ายอาหารในอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ฉบับที่4) พ.ศ.2548
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย รถราชการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย การจำหน่ายอาหารในอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ฉบับที่5) พ.ศ.2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย การจำหน่ายอาหารในอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ฉบับที่6) พ.ศ.2561