ด้านการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานในส่วนงาน

กฎหมายด้านการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานภายในส่วนงาน มีวัตถุประสงค์เป็นการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยและภายในส่วนงานให้ถือปฎิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ พ.ศ.2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการประชุมและวิธีดําเนินงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2532 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 20 (3) (4) (5) (6) และ (7) พ.ศ.2558 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 20 (3) (4) (5) (6) และ (7) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 20 (3) (4) (5) (6) และ (7) พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. 2559 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยสํานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2561 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยสํานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการรักษาการแทนและการมอบอํานาจให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานบริหารกายภาพและบริการกลาง พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานยุทธศาสตร์และการคลัง พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานสถาบันอาณาบริเวณศึกษา พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการ สถาบันภาษา พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยโลกคดีศึกษา พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยคณะวิทยาการเรียนรู้เเละศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรม พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยนานาชาติจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษา พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรเป็นภาควิชา พ.ศ.2560 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรเป็นภาควิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรเป็นภาควิชา พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พ.ศ.2561 (ฉบับ updated) (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร พ.ศ. 2562 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร พ.ศ.2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยสภาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเครื่องแบบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564
รูปเครื่องหมายสำหรับประดับเครื่องแบบข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเครื่องแบบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเครื่องแบบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปชส.10) พ.ศ. 2521 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในคณะแพทยศาสตร์เป็นภาควิชา พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยสภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์ พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2567
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2546 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดีหรือหัวหน้าแผนกอิสระ พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งตั้งกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย หรือแผนกอิสระ พ.ศ. 2532 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งตั้งกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2532 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย หรือแผนกอิสระ พ.ศ. 2532 (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คำหน้านามของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และผู้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดกลุ่มคณะหรือวิทยาลัยเพื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารคณะหรือวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการส่งเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการมอบหมายงานระหว่างส่วนงาน พ.ศ. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานสถาบันอาณาบริเวณศึกษา พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานบริหารกายภาพและบริการกลาง พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานยุทธศาสตร์และการคลัง พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการ สถาบันภาษา พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยโลกคดีศึกษา พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยคณะวิทยาการเรียนรู้เเละศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรม พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยนานาชาติจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษา พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา พ.ศ. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2542
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารศูนย์ลำปาง พ.ศ.2550