คลังกฎหมายฉบับเก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลังกฎหมายฉบับเก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการรวมรวมกฎหมายฉบับเก่าเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นความเป็นมาของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองตั้งแต่ปีพ.ศ.2477 และยังเป็นการรวบรวมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับเก่าซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนการทำงานของมหาวิทยาลัย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พ.ศ. 2476
พระราชบัญญัติว่าด้วยการโอนกรรมสิทธิที่ดินให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง พ.ศ. 2477
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2495
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2500
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2516
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531
พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2497
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2513
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนในราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2533
พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2501
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2496
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเเบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเเบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2537
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเเบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2537
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเเบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2538
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเเบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2539
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเเบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2539
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเเบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2540
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเเบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2540
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเเบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2520
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเเบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2524
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเเบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2525
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเเบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2526
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเเบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2527
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเเบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2527 (เพิ่มเติม)
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเเบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2528
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเเบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2532
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2519
ประกาศตั้งกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการโดยคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง พ.ศ.2476
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2495
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2497
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2499
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2503
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2506
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2509
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2512
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2516
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2518
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2521