กฎของส่วนงานต่างๆ

กฎของส่วนงานต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เป็นการรวบรวมหลักเกณฑ์ กฎหมาย และวิธีปฏิบัติในแต่ล่ะส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทราบและถือเป็นหลักเกณฑ์และแนวในการปฏิบัติงานในแต่ล่ะส่วนงาน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ (ฉบับ 3) พ.ศ.2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ (ฉบับ 2) พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2530 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการแก้ไขข้อบังคับการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ 2530 พ.ศ.2564
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจ่ยเงินสมนาคุณผู้จัดทำวารสาร พ.ศ. 2563
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจ่ายเงินสมนาคุณผู้จัดทำวารสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจ่ายเงินสมนาคุณผู้จัดทำวารสาร พ.ศ.2563
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การให้รางวัลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะนิติศาสตร์
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) พ.ศ.2563
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.2563
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพของบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2564
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสวัสดิการด้านสุขภาพที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากประกันสุขภาพ (กลุ่ม) พ.ศ.2564
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ประเภทวิชาการ
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนวิจัย เงินรางวัลผลงานวิจัย เงินสมนาคุณผู้อ่านงานวิจัย และเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย พ.ศ.2563
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การจดทะเบียนเกินจำนวนที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2564
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การพิจารณาการใช้เงินสวัสดิการเพื่อเป็นการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่อาจารย์ประจำ พ.ศ.2563
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจ่ายเงินค่ารับรอง
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นพิเศษ พ.ศ.2563
ประกาศคณะนิติศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่บุคลากรในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19) พ.ศ.2564
ประกาศคระนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับการปฏิบัติงานในที่พักหรือที่บ้าน พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมศาสตร์การบริหารงานวิจัย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2565
ระเบียบการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
ระเบียบคณะนิติศาสตร์ว่าด้วยการปฏิบัติราชการและการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำ
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยทุนส่งเสริมการจัดทำตำราและเอกสารประกอบการสอน พ.ศ.2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะนิติศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2563
ระเบียบว่าด้วยการเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสำหรับทนายความและที่ปรึกษา ศูนย์นิติศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536
ระเบียบสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ศูนย์นิติศาสตร์ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความและนิติกร
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง การจัดทำวารสารวิชาการระดับคณะ และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้จัดทำวารสารวิชาการ พ.ศ. 2562
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง การจ้างพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (15 ม.ค. 2556)
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง การจ้างพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. 2557
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประเภทประจำ พ.ศ.2562
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถ แม่บ้านทำความสะอาด พ.ศ. 2562
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง การจ่ายเงินพอกตำแหน่งหายาก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (8 พ.ค. 58)
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง การจ่ายเงินสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไปเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (30 ต.ค. 2562)
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง การผ่อนปรนมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (10 ก.ย. 2563)
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง เกณฑ์การขอนุมัติใช้งบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประเภทประจำ พ.ศ. 2564
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง เกณฑ์การขออนุมัติใช้งบพัฒนาอาจารย์ (พัฒนาความชำนาญเฉพาะทาง) พ.ศ. 2562
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง เกณฑ์การต่อสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้คณะ ระยะที่ 4 จนเกษียณอายุงาน (29 พ.ค. 2555)
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง เกณฑ์การพิจารณากำหนดรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (พ.ศ. 2562)
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง ชะลอการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเชิดชูเกียรตินักวิจัย
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติสำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบเข้าสูงสุดในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง ทุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง ทุนสนับสนุนการไปฝึกงานในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา ... ที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานในต่างประเทศ (31 ต.ค. 62)
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2563
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ประเภทวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2561)
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ประเภทวิชาการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรประเภทวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง ปรับอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดรถ พ.ศ. 2559
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมตามเกณฑ์การขออนุมัติใช้งบพัฒนาอาจารย์ (พัฒนาความชำนาญเฉพาะทาง) พ.ศ. 2564
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งและกำหนดอัตราค่าจ้าง ... พ.ศ. 2557
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งและกำหนดอัตราค่าจ้าง พนักงานเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งและกำหนดอัตราค่าจ้าง พนักงานเงินรายได้ คณะฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนไปเสนอบทความทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ (31 ต.ค. 2562)
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนไปเสนอบทความทางวิชาการของนศ.ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในระดับชาติ (31 ต.ค. 2562)
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ของนศ.ระดับปริญญาตรี (8 ก.ค. 2562)
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (30 ต.ค. 2562)
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศให้แกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประเภทประจำ
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลเรียนดี ทุนภูมิพล พ.ศ. 2562
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุมัติไปเสนอผลงานทางวิชาการ โดยใช้งบพัฒนาอาจารย์ (งบกลาง) พ.ศ.2562
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณามอบโล่แด่ผู้มีอุปการะคุณต่อคณะฯ พ.ศ. 2562
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าภาค-สาขาวิชา
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ... พ.ศ. 2562
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายของโครงการบริการสังคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่อง อัตราการคิดค่าใช้จ่ายห้องคอมพิวเตอร์คณะ ศูนย์เทคโนโลยีและพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พ.ศ. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พ.ศ. 2566
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พ.ศ. 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนการทำวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พ.ศ. 2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายทุนอุดหนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่แล้ว พ.ศ. 2555
ข้อบังคับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ.2557
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินค่าสมนาคุณแก่ผู้จัดทำวารสารรัฐศาสตร์นิเทศ
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินค่าสมนาคุณแก่ผู้จัดทำวารสารรัฐศาสตร์สาร
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการจัดทำตำราทางรัฐศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการจัดทำตำราทางรัฐศาสตร์
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตรารายจ่ายของโครงการบริการสังคม คณะรัฐศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย (คณะรัฐศาสตร์) พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ.2548
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะรัฐศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ.2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิชาการจากกองทุนวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ.2564
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลงานกลุ่มวิจัย (Research Cluster) พ.ศ.2563
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเชิญอาจารย์มาบรรยายพิเศษของคณะเศรษฐศาสตร์
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่และอุปกรณ์ พ.ศ.2554
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องเปลี่ยนแปลงอัตรา การจ่ายค่าพิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ และค่าจ้างจัดรูปแบบบทความของโครงการวารสารเศรษฐศาสตร์ (Thailand and The World Economy)
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาบทความ บทความวิจัย Discussion Paper Series
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์นักศึกษาช่วยงานสอน (TA) ฉบับที่ 1
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยการจัดแบ่งลำดับชั้นคุณภาพ (Tier) ของวารสารวิชาการนานาชาติและภายในประเทศ พ.ศ.2559
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยค่าบำรุงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่าย
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนชั่วโมงการทำงานของนักศึกษาช่วยงานสอนโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการเงินโครงการวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของโครงการบริการสังคมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของโครงการบริการสังคมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3)
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของโครงการบริการสังคมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมนักศึกษาของคณะจากงบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
ระเบียบคณะเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกองทุนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์
ระเบียบคณะเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกองทุนเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 60 ปี
ระเบียบคณะเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์
ระเบียบคณะเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเงินบริจาคกองทุนพัฒนาห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ พ.ศ.2540
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายจากเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรและเงินอุดหนุนพิเศษด้านภาษาและระบบสารสนเทศของคณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพื่อการเขียนหนังสือวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ.2549
ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งบทความตีพิมพ์ และการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2564
ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของโครงการบริการการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ.2563
ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของโครงการวิจัย และวารสารวิชาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ.2563
ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น พ.ศ.2563
ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรายได้ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการดำเนิน ค.บริการสังคม พ.ศ. 2553
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้างและค่าตอบแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้างและค่าตอบแทน พ.ศ.2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559
ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายโครงการบริการสังคม โครงการศึกษาตามหลักสูตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายโครงการบริการสังคม โครงการศึกษาตามหลักสูตร (ฉบับที่ 2 - 4) พ.ศ. 2564
ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายโครงการสังคม โครงการศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ.2564
ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง ภาระขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเทียบโอนความรู้ระดับปริญญาโทหลักสูตรวารสารศาสตร์ฯ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการในการแก้ไขคะแนนหรือเกรด พ.ศ. 2564
ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินแก่ผู้ผลิตวารสารวิชาการของคณะวารสารฯ จากกองทุนวิจัย พ.ศ. 2561
ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง อัตราคาตอบแทนการจัดโครงการบริการสังคม (ประเภทโครงการสามัญ) พ.ศ.2560
ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลสนับสนุนด้านการวิจัย จากกองทุนวิจัย พ.ศ.2564
ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนเพื่อการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ จากกองทุนวิจัย พ.ศ.2562
ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวล
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ระเบียบคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พ.ศ. 2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินจากเงินรายได้ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินจากเงินรายได้ของคณะวารสารฯ พ.ศ. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการเขียนตำราของคณะวารสารฯ พ.ศ. 2551
ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการค่าหนังสือ และค่าถ่ายเอกสารแก่ข้าราชการพลเรือนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. เรื่อง เปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างนักศึกษาทำงานของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ.ศ. 2559
ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการตรวจกระดาษคำตอบ พ.ศ.2560
ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง การจ่ายเงินค่าคอบแทนสมทบให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ฯ พ.ศ.2557
ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง กำหนดเงินช่วยเหลือสมทบค่าเครื่องแบบลูกจ้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผอ.พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ และผอ.การศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมฯ พ.ศ.2560
ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินสมทบค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพ ป้องกันสุขภาพและหรือค่าตรวจวัดสายตาฯ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561
ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงอัตราเงินทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรบุคลากร มธ ฉบับที่ 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินค่าบำรุงการใช้สถานที่ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย การจัดทำสิ่งพิมพ์และวารสารวิชาการ และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้จัดทำสิ่งพิมพ์และวารสารวิชาการ คณะฯ พ.ศ.2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์แและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ พ.ศ.2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์นนและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน (TA) ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน ช่วยเหลือบุคลากรผู้เกษียณอายุ ผู้ปฏิบัติงานอายุครบ 60 ปี ลาออกหรือเสียชีวิต ของคณะฯ พ.ศ.2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษาในรายวิชา สม.419 การศึกษาแบบรายบุคคลของคณะ พ.ศ.2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพ ป้องกันสุขภาพและหรือค่าตรวจวัดสายตาฯ พ.ศ.2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพ ป้องกันสุขภาพและหรือค่าตรวจวัดสายตาฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยค่าครองชีพพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ของคณะฯ พ.ศ.2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการเดินทางของคณะฯ พ.ศ.2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่อาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชา สม.420 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะฯ พ.ศ.2564
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2561 ) (ทุกโครงการ)
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการปกติ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การแก้ไขหรือเกรด(ทั้วระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การกักตัวนักศึกษาสอบ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตกรณีที่นักศึกษาเข้ามาศึกษาในคณะวิศกรรมศาสตร์
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ พ.ศ.2562
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยอาจารย์ใหม่ พ.ศ.2562
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย พ.ศ. 2562
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ พ.ศ. 2562
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนเงินสมทบทุนวิจัยหน่วยงานภายนอก พ.ศ.2562
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนวิจัยในต่างประเทศ พ.ศ. 2562
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ (ห้องสมุด) พ.ศ.2561
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของลูกจ้างชั่วคราวงบรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผลงานสำหรับพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อขยายเพดานค่าจ้างที่กำลังจะเต็มขั้นและเต็มขั้นในระดับตำแหน่งต่าง ๆ พ.ศ. 2559
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2563
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับเงินสนับสนุนบุคลากรสำหรับอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการรับเงินสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรชั้นระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและหรือปฏิบัติการในหลักสูตรปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและหรือปฏิบัติการในหลักสูตรปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและหรือปฏิบัติการในหลักสูตรปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและหรือปฏิบัติการในหลักสูตรปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบันและโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษา โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษสาขาวิศวกรรมยานยานต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในโครงการบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าบริการสำหรับโครงการบริการทางเทคโนโลยีการผลิต พ.ศ. 2547
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินของโครงการบริการสังคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินของโครงการบริการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและหรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและหรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมพิเศษโครงการบริการสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการใช้อุปกรณ์และสถานที่ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาสนับสนุนค่าหน่วยกิต โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาแรกเข้าโครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2563
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ ที่ไปลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
Announcement Faculty of Engineering, Thammasat University Subject: Rules of Changing Programme and Majors for Student of Thammasat English Programme of Engineering
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษามอบแก่นักศึกษาโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน และโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2563
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี โครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2563
Announcement Faculty of Engineering, Thammasat University Subject: Rules for Choosing Majors for Students of Thammasat English Programme of Engineering
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดรายวิชานอกแผนการศึกษาและรายวิชาเลือกในสาขาวิชาของโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการทดสอบทางจิตวิทยา
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลศูนย์บริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) ชั้นคลินิก พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และค่าบริการของศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการทำวิจัยจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแห่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าบริการจัดเตรียมร่างอาาจารย์ใหญ่ของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าบริการจัดเตรียมอาจารย์ใหญ่ศพสด (Fresh Cadaver) สำหรับโครงการฝึกทักษะผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) พ.ศ. 2558 คณะแพทยศาสตร์
ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและแบบใบอนุญาตฯ และการออกใบแทนใบอนุญาต พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ในศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูคตของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติ พ.ศ. 2566
ระเบียบมหาวิทยาลัธรรมศาสร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการของคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการดูแลแพทย์ฝึกหัดของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดเตรียมอาจารย์ใหญ่ศพสด สำหรับโครงการฝึกทักษะผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ 2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเงินสวัสดิการค่าครองชีพของบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก วุฒิบัตรหรือประสบการณ์เฉพาะทาง คณะแพทย พ.ศ. 2544
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ที่ปรึกษาของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทำหน้าที่บริหารของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนภาระงานแก่อาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2558 แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนวิจัยฯ ของคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนวิจัยฯ ของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลประจำปีของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติเหมาจ่าย พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติเหมาจ่าย พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมปตรี โครงการปกติเหมาจ่าย พ.ศ. 2555
ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง การใช้เงินกองทุน ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ และ ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ เพื่อนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563
ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง การใช้เงินบริจาค รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ วัชรินทร์ มรรคดวงแก้ว สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการใส่ฟันเทียมผู้ป่วยของนักศึกษาทันตแพทย์ ฉบับแก้ไข
ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง การให้เงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563
ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์
ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการววิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ประเภทตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ. 2564
ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ประเภทตีพิมพ์บทความวิชาการ พ.ศ. 2564
ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินความสามารถทักษะคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563
ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนเงินบริจาค COVID-19
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินแก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในรายวิชาคลินิกทันตกรรมที่จัดสอนชดเชยในช่วงสถานการณ์การแพร่ฯ พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสต์ว่าด้วยการจัดสรรเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาชดใช้ทุนของนักศึกษาในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าบริการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโรคไวรัส SAR-CoV-๒ ในน้ำทิ้งของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนของคณะพยาบาลศาสตร์
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าพาหนะแก่อาจารย์พิเศษของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนเพื่อคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบสารนิพนธ์ฺของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการสอบวุฒิบัตรทางการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการสมทบการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเงินเพพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการค่าเครื่องแต่งกายบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ 3) .ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินโครงการบริการสังคม ประเภทโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) พ.ศ.2556 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2557
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดอัตราค่าบริการศึกษาดูงาน การให้บริการวิชาการ และการใช้สถานที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการทางสุขภาพของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ปรับอัตราสวัสดิการเยี่ยมไข้บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ปรับอัตราค่าเดินทางอาจารย์ภายนอก โครงการบริการสังคมประเภทโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินโครงการบริการสังคม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประเภทโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) พ.ศ.2558
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ปรับอัตราค่าพาหนะเหมาจ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ คณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ปรับอัตราค่าใช้จ่ายเนื่องในโอกาสวันสำคัญของหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยคณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ปรับอัตราเงินค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินโครงการบริการสังคม ประเภทโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) พ.ศ.2559
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินโครงการบริการสังคม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประเภทโครงการบริการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) พ.ศ.2559
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินโครงการบริการสังคมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประเภทโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการในการแก้ไขคะแนนหรือเกรด พ.ศ.2564
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลเรียนดี ทุนภุมิพล
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการดำเนินการในกรณีที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวปฏิบัติเหตุการณ์วิสามัญอันเนื่องจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลที่ต้องรายงาน
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการบริการสังคมประเภทโครงการบริการ
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการสอนสำหรับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2553
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การดำเนินการปรับแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์ ภายหลังการสอบ
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินโครงการบริการสังคม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประเภทโครงการบริการการศึกษา
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานลูกจ้างชั่วคราว งบกองทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2562
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการลูกจ้างโครงการบริการสังคมประเภทโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) พ.ศ.2563
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินสิทธิสวัสดิการพนักงานลูกจ้างโครงการบริการสังคมประเภทโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) พ.ศ.2561
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางการพยาบาล (ฉบับแก้ไข)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขั้นตอนการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนหรือในสัตว์ทดลองสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2554
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทบทวนแนวปฏิบัติการประเมินผลการสอนสำหรับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ปรับหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราวเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ปรับอัตราค่าบริการห้องออกกำลังกาย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2562
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใให้ทุนสนับสนุนการแปลและบรรณษธิกรณ์เอกสารด้านวิจัย พ.ศ.2562
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเปลี่ยนสถานภาพของพนักงานเงิรายได้ประเภทชั่วคราว เข้าสู่การเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลจิตเวชชและสุขภาพจิตโครงการบริการสังคม ประเภทโครงการบริการการศึก
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย (คณะพยาบาลศาสตร์) พ.ศ.2565 (ฉบับแก้ไข)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย (คณะพยาบาลศาสตร์) พ.ศ.2565
ประกาศตณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๋ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้บริการของศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบบ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2565
ระเบียบมธ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557
ประกาศคณะสาธารณะสุขศาสตร์ เรื่อง การแต่งกายชุดปฏิบัติการของนักศึกษา
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขโลก หลักสูตรนานาชาติ
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตรารายจ่ายโครงการบริการสังคม ประเภทโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับการประชุมวิชาการของหน่วยงานในเครือข่าย คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2564
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการทำวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ประเมินของคณะเภสัชศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2564
ประกาศคณะเภสัช แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการทำวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยจากงานประจำ และการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลสนับสนุนผลงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณา และรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายจากเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ (หลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกล/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2565
ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และแนวประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2557
ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พ.ศ.2561
ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และแนวการประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิตอล
ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และแนวการประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์์และค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2557
ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พ.ศ.2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม พ.ศ.2561
ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกครูดีเด่น ประจำปี 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ พ.ศ.2554
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี หลักสูตรอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.2563
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ระหว่าง Leiden University และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ และ Fudan University ประเทศจีน
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ และ Peking University ประเทศจีน
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เรื่อง การบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เรื่อง การบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ พ.ศ.2563
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าภาษาต่างประเทศแก่พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ พ.ศ.2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ พนง สายสนับสนุนวิชาการด้านการการจ่ายค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศ พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรืว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนภาคปฏิบัติอาจารย์ประจำของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา พ.ศ.2562
Regulations on Credit Transfer For Bachelor of Arts Program in Service Innovation (International Program) College of Innovation Thammasat Thammasat University
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา พ.ศ. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา พ.ศ.2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม พ.ศ.2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของห้องสมุดและศูนย์บริการข้อมูลสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร พ.ศ. 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ 1378/2563 เรื่อง มอบอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างและการทำสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ 420/2561 เรื่อง มอบอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างและการทำสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมเพื่อสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร)
คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ 1797/2560 เรื่อง มอบอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างและการทำสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ 970/2561 เรื่อง มอบอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างและการทำสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
ประกาศสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของโครงการบริการสังคม พ.ศ.2562
ประกาศสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของโครงการบริการสังคม พ.ศ.2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษบริการเฉพาะทาง (Premium Clinic) พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารพนักงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารพนักงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารพนักงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารพนักงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารพนักงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การใช้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2564
ประกาศหอสมุดแห่งหมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2562
ประกาศ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การกำหนดเวลาเปิดบริการของห้องสมุด
ประกาศหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย การให้ยืมทรัพยากรห้องสมุด
ประกาศหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง นโยบายเพื่อความเสมอภาคและส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ประกาศ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สมาคมหรือชมรมที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าใช้ห้องสมุด
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ว่าด้วยสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา พ.ศ. 2561
ข้อบังคับสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2560
ประกาศสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬาที่ 044/2564 เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปรับพนักงานประเภทพนักงานชั่วคราวเป็นพนักงานประเภทพนักงานประจำ
ประกาศสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬาที่ 035/2560 เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาและค่าตอบแทนการทำงานในวันหยุด
ประกาศสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬาที่ 029/2563 เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนแรกเข้าพนักงาน ประเภทพนักงานประจำ
ประกาศสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬาที่ 073/2564 เรื่อง วันหยุดของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ประจำปี 2565
ประกาศสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬาที่ 069/2559 เรื่อง สวัสดิการพนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา
ประกาศสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬาที่ 033/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
ประกาศสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬาที่ 043/2563 เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนนักเรียนหรือนักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ 249/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา
คำสั่งสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬาที่ 111/2564 เรื่อง กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติก่อหนี้ผูกพันและสั่งจ่ายเงินของสำนักงาน
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหอพักนักศึกษาและบุคลากร พ.ศ. 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พ.ศ. 2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารหอพักบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุมัติก่อหนี้ผูกพันและการจ่ายเงินของสำนักพิมพ์ พ.ศ.2551
ประกาศสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของพนักงานสำนักพิมพ์ มธ พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งของพนักงานสำนักพิมพ์ มธ. และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งระดับปฏิบัติการอาวุโสและปฏิบัติการอาวุโส พ.ศ. 2557
ประกาศสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างสูงกว่าวุฒิตามประสบการณ์ พ.ศ. 2557
ประกาศสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ประกาศสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
ประกาศสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์หนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ประกาศสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์หนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ และศูนย์หนังสือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ และศูนย์หนังสือ พ.ศ. 2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารบุคคลสำหรับพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยเงินสมนาคุณ เงินเบี้ยประชุม ของศูนย์หนังสือ พ.ศ.2551
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุมัติก่อหนี้ผูกพันและการจ่ายเงินของศูนย์หนังสือ พ.ศ.2551
ประกาศศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและอำนาจอนุญาตการลาของบุคลากร
ประกาศศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าล่วงเวลาของบุคลากร
ประกาศศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การกำหนดค่าจ้างบุคลากรของศูนย์หนังสือ
ประกาศศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุคลากร
ประกาศศูนย์หนังสือมหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลกรณีบุคลากรปฏิบัติงานในต่างประเทศ
ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย เงินสมนาคุณ เงินเบี้ยประชุม ของศูนย์หนังสือ พ.ศ.2551
คำสั่งศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ 18/2563 เรื่อง โครงสร้างสายการบังคับบัญชาของศูนย์หนังสือมหาลัยธรรมศาสตร์
คำสั่งศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ 6/2565 เรื่อง มอบหมายผู้เก็บรักษาเงินสำรองซื้อสินค้าและเงินสดย่อย
คำสั่งศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ 14/2565 เรื่อง การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การเก็บรักษากุญแจตู้เก็บเงิน
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งหมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งหมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2557
ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการบริหารงานวิจัย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2564
ประกาศ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งหมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนในการจัดทำข้อเสนอ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2564
ประกาศ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งหมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมส่วนครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งหมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2564
ประกาศ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งหมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2564
ประกาศ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง บุคลากรที่ทำวิจัยและให้คำปรึกษา สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง อัตราค่ารับรองของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2555
ตราสารจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารโรงเรียน การสนับสนุนและการกำกับดูเเลโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2553
ระเบียบโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
ระเบียบโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553
ระเบียบโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2561
ระเบียบโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการและการกู้ยืมของผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียน พ.ศ. 2555
ระเบียบโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ พ.ศ. 2561
ระเบียบโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563)
ระเบียบโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการและการกู้ยืมของผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียน พ.ศ. 2564