ด้านวิชาการและวิจัย

กฎหมายด้านวิชาการและวิจัย มีวัตถุประสงค์เป็นการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาทราบถึงหลักเกณฑ์การบริหารการจัดการศึกษาในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย รวมถึงหลักเกณฑ์ด้านการวิจัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา ให้สามารถถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่มหาวิทยาลัย
กำหนดเเละเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่ผ่านเงื่อนไขของรายวิชา
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแก้ไขข้อบังคับการศึกษาชั้นปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2530
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ พ.ศ. 2563 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ. 2561 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดทำวารสารวิชาการและอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้จัดทำวารสารวิชาการ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดทำวารสารวิชาการและอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้จัดทำวารสารวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดทำวารสารวิชาการและอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้จัดทำวารสารวิชาการ ระดับส่วนงาน พ.ศ.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย(Fast Track) พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (New Researcher) พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย (Thai Studies) พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit RU) พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence -COE) พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง (Thammasat Postdoctoral Fellowship พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง (Thammasat Postdoctoral Fellowship) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยเเพร่งานสร้างสรรค์ประเภทรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสรตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับส่วนงาน พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย Bualuang ASEAN Chair_Professor พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการแปลหรือตรวจแก้ภาษาบทความ พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับการตรวจเยี่ยม ประเมินห้องปฏิบัติการวิจัยฯ (BSL-2) พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมนาคุณผู้วิจารณ์และติดตามโครงการ (Reviewer)สำหรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และสัตว์ (เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมนาคุณผู้วิจารณ์และติดตามโครงการ (Reviewer)สำหรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และสัตว์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับการพิจารณาด้านจริยธรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Matching Fund) พ.ศ. 2563
ประกาศหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยและปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาแบบตลาดวิชา พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบตลาดวิชา พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบตลาดวิชา พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตและเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) พ.ศ. 2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา พ.ศ.2558 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และโอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ.2558 (ฉบับ updated)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และโอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และโอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และโอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานการให้บริการทำวิจัยและให้คำปรึกษา พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์ พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่ผ่านเงื่อนไขของรายวิชา
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบตลาดวิชา พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบตลาดวิชา พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2561
ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ และหลักสูตรปริญญาโทที่เปิดสอนในโครงการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ พ.ศ. 2564
ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับวิชาการศึกษาทั่วไปของโครงการพิเศษหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามหลักสูตร พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลเรียนดี ทุนภูมิพล
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนารายวิชา และทุนพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะ พ.ศ. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดทำวารสารวิชาการและอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้จัดทำวารสารวิชาการ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดทำวารสารวิชาการและอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้จัดทำวารสารวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดทำวารสารวิชาการและอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้จัดทำวารสารวิชาการ ระดับส่วนงาน พ.ศ.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย(Fast Track) พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (New Researcher) พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย (Thai Studies) พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit RU) พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence -COE) พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง (Thammasat Postdoctoral Fellowship พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง (Thammasat Postdoctoral Fellowship) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยเเพร่งานสร้างสรรค์ประเภทรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับส่วนงาน พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย Bualuang ASEAN Chair_Professor พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการแปลหรือตรวจแก้ภาษาบทความ พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับการตรวจเยี่ยม ประเมินห้องปฏิบัติการวิจัยฯ (BSL-2) พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมนาคุณผู้วิจารณ์และติดตามโครงการ (Reviewer) สำหรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และสัตว์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับการพิจารณาด้านจริยธรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Matching Fund) พ.ศ.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับรองมาตรฐานการทำวิจัย พ.ศ.2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนสำหรับการพิจารณาด้านการรับรองมาตรฐานการทำวิจัย พ.ศ. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษา โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร (Thammasat Frontier School) พ.ศ. 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการหลักสูตรออนไลน์ พ.ศ. 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการให้รางวัล Active Learning พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยครูดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ.2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารงานรับเข้าศึกษา
คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารการศึกษาแบบออนไลน์
คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการการรับเข้าศึกษาฯในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา